Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

PEOPLE

 

Pang Jun、Yan Zhenduo、Liu Ding、Paul Drissen、Yan Bo、Cao Qinghui、Chen Shuxia、Xu Jian、Shao Yiyang、Gao Minglu、Wang Hui、Huang Rui、Lv Peng、Yin Shuangxi、Yuan Jia、Jens Hoffmann、Jin Yuezhi、Hong Zicheng、Li Luming、Wang Youshen、Li Aide、Yan Jun、Liu He、Brian Kuan Wood、Chang Yuchen、Liu Qinghe、Chang Wen-Hsen、Hu Jianping、Simon Leung


Chen Chieh-Jen (TW), Su Yu-Hsien (TW), Chang Wen-Hsuan (TW), Cho Duck Hyun (KR), Choi Jeong Hwa (KR), Heejung Kang (KR), Lee Bul (KR), E J-Yong (KR), Yoon Dongchun (KR), Kazuhiko Hachiya (JP), Tsuyoshi Ozawa (JP), Masato Nakamura (JP), Chen Shuxia (CN), Gu Dexin (CN), Hu Jianping (CN), Liu Qinghe (CN), Ni Haifeng (CN), Wang Guangyi (CN), Wang Hao (CN), Wang Jinsong (CN), Wang Luyan (CN), Zhan Wang (CN).


Chen Bo、Liu Zhe、Lu Beifeng、Situ Xiaochun、Tian Hu、Wang Hu、Wang Yupeng、Yang Heng、Dong Xing、Xu Jiawei、Wang Meiling、Wang Siao、He Yinshan、Li Yinshan、Rong Guangrong、Zhang Liming、Alvin Chen、Andeath、白承祐、车载、金月植、金宰范、李东昱、吴硕根、尹汉洙、Simon Leung、Luo Xiaoming、Wang Youshen、Guo Juan、Hao Jingban、Li Kit、Edward Sanderson、Salt Projects(Fuca Yuan、Han Xinyi)、Project Via、Han Lei


Bao Kun、Luo Erchun、Wu Meng、Bo Yun、Ma Desheng、Wu Zuoren、Cao Dali、Ma Kelu、Yan Li、Di Cangyuan、穆雷·勒纳、Yan Wenliang、Feng Guodong、Pang Jun、Yan Zhenduo、Pang Xunse、Yang Yupeng、Gao Zipeng、Qing Yufen、Ye Qianyu、Gu Yuan、Qiu Ti、Yuan Jia、Guang Liang、Quan Zhenghuan、Yuan Yunfu、Huang Rui、Ren Shulin、Yuan Zuo、Kang Wanghua、Sha Qi、Zhang Ding、Li Huaji、Sun Qingqing、Zhang Wei、Li Shan、Kang Pinggang、Zhao Wenliang、Li Shuang、Wang Keping、Zheng Zigang、Li Tian、Wang Henei、Zheng Ziyan、Li Xiaobing、Wang Lu、Zhong Ming、Li Xiushi、Wang Miao、Zhong Xingzuo、Li Yingjie、Wei Hai、Zhou Bichun、Lin Fengmian、Wei Qimei、Zhou Maiyou、Lin Fei、Wen Danqing、Zhu Danian、Liu Haili、Wen Lipeng、Zhu Jingshi、Liu Huangzhang、Wu Dayu、Zhu Naizheng、Liu Xiangcheng、Wu Guangzhong、Zhan Yan、Liu Ding


Zhang Guangyuan


Vytautas Balčytis, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Geistė Kinčinaitytė, Stanislovas Kazimieras Kosakovskis, Arūnas Kulikauskas, Vitas Luckus, Alvydas Lukys, Aurelija Maknyte, Algimantas Maldutis, Algirdas Musneckis, Aleksandras Ostašenkovas, Remigijus Pačėsa, Gytis Skudžinskas, Vytautas V. Stanionis, Algirdas Šeškus, Virgilijus Šonta, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, and Gintaras Zinkevičius


 
 

Inside-out Lectures

 

 

Discordant Harmony

Observations of Artistic Practices in East Asia at the Transition between the 1980s and the 1990s

 

 

 

Self-Criticism

 

 

 

 

 

 

Salon, Salon : Fine Art Practices from 1972 to 1982 in Pro le - A Beijing Perspective

 

 

 

 

 

 

 

 

非决定性瞬间:立陶宛摄影的另一面