Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

2016Exhibitions

One Meter Distance? The 9th Annual Exhibition of Autistic or Artistic

Beijing Inside-Out Art Museum

Curator: Liang Shuang
Academic Adviser: Li Mu, Yuan Zuo
Dialogue: Fang Zhenning×Chen Jiakai, Li Mu×Li Ang, Shang Yang×Chen Meng, Tan Ping×Chang Lujia, Wang Keju×Wu Kejun, Yan Ping×Yang Lixing, Yuan Zuo×Zhou Weiran, Zhang Xiaogang×Zhu Wanjun
Artists: Du Liuyang, Jia Wenlin, Li Xueyan, Lin Juncheng, Wang Bocheng, Wang Yupu, Xiao Ding, Xu Pengfei, Yang Shilong, Zhu Ziqian, Zhang Yuqing, Zhu Yuchen, Zou Yaoran

主办方:北京中间美术馆、北京市孤独症儿童康复协会 
特别支持:AoAart天真者的艺术工作室 
资金支持:北京文化发展基金会、北京中间艺术基金会 
展期:2016年4月2日至4月24日 
开幕时间:2016年4月2日,16:00
地点:北京市海淀区杏石口路50号北京中间美术馆 
Organizer: Inside-Out Art Museum, Beijing Association for Rehabilitation of Autistic Children
Special Support: AoAart Studio
Funding Support: Beijing Cultural Development Foundation, Beijing Inside-Out Art Foundation
Exhibition Date: 2016.4.2-4.24
Opening: 2016.4.2,16:00
Add:Inside-Out Art Museum,No.50 Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, P.R. China